Größter Feind/ Your greatest enemy/ Największy wróg

Max Saeling, from: http://www.unsplash.com

Jemand, der zu dir mit Liebe kommt, ist dein größter Feind.

Jemand, der mit der Liebe kommt, ist der Mensch, der einfach liebt. Er steht in der Liebe zu sich selbst. Er steht in seinem Herz und im Herzen ist er verbunden mit der ganzen Welt. Er ist verliebt in sie. Er weiß, dass die ganze Welt in ihm ist und er die ganze Welt ist. Er weiß, dass es keine Grenze zwischen den beiden gibt. Er sieht sein eigenes Ego und täglich stirbt er im Ego und täglich wird er im Herz geboren. Er steht im Mut-sich-selbst-zu-sein und im Vertrauen.

Deswegen kann er dich lieben.

Deswegen ist er dein größter Feind.

Mensch, der mit Liebe kommt, liebt dich, auch wenn du dich selbst nicht liebst. Er glaubt an dich, auch wenn du an dich selbst nicht glaubst. Er steht nackt mit seinem Herz und seiner Seele. Und er sieht deine Nacktheit hinter deinen Masken und Schleiern. Er lässt dich ganz in ihn rein, da er keine Angst zu sterben hat, in dir zu verschwinden. In dem wirst du ihm und er wird zu dir.

Deswegen ist er dein größter Feind.

Da er wahrhaft und ehrlich zu sich selbst steht, kann er dich nicht belügen. Du kannst ihn nicht belügen. Du kannst ihn nicht manipulieren und kontrollieren. Er wird dein Opfer-Täter-Spiel nicht mitmachen. In deinen Projektionen kannst du ihn zu allem machen, aber er wird nicht dein Vater, deine Mutter, dein Kind, deine verlorenen Partner.

Deswegen ist er dein größter Feind.

Er wird mit dir alles teilen, weil er es kann, weil er es hat. Einfach so. Er wird mit dir teilen, weil dir was geben, ist wie sich selbst was schenken. Er wird nichts von dir verlangen, denn die Welt kümmert sich um ihn und damit hat er schon alles in seinem Herz. Er wird dich nicht kaufen wollen, um deinen Körper und deine Seele zu erobern. Er wird dich nie nehmen.

Deswegen ist er dein größter Feind.

Da er sein Herz kennt, wird er es dir bloß zeigen. Er wird es dir als den Spiegel deines Herzes geben. Er wird deinen Abgrund annehmen, da er durch seinen eigenen Abgrund gegangen ist und sein Herz fand. Er wird deinen Chaos einatmen und die Liebe ausatmen. Er nimmt deinen Abgrund an und schenkt dir ein Lächeln. In diesem Lächeln nimmt er dich in die Entdeckungsreise durch deinen Schmerz zu deinem Herz.

Deswegen ist er dein größter Feind.

Er ist dein Spiegel und in dem zeigt er dir deinen größten Feind: Dich selbst…


One that comes to you with love is your greatest enemy.

One that comes with love is the person that simply loves. They stand in the love towards themselves. They stand in their heart and in the heart they are connected with the whole world. They are in love with it. They know that the whole world is in them and that they are the whole world. They know that there is no divide between the two. They see their own ego and every day they die in that ego and are born in the heart. They stand in the courage to be themselves and in trust.

That is why they can love you.

That is why they are your greatest enemy.

A person that comes with love, loves you, even if you don’t love yourself. They believe in you, even if you don’t believe in yourself. They stand naked with their heart and their soul. And they see your nakedness behind your masks and veils. They let you in completely, cause they do not fear death, they do not fear to dissolve in you. Through that you become them and they become you.

That is why they are your greatest enemy.

Because they stand true and honest towards themselves, they cannot lie to you. You cannot lie to them. You cannot manipulate or control them. They will not play your victim-culprit-game. In your projections you can make them to anyone and anything, but they will not be your father, your mother, your child, your lost partner.

That is why they are your greatest enemy.

They will share with you anything and everything because they can, because they have it. Just like that. They will share with you, because to give you something is to gift oneself. They will not demand anything from you, because the world takes care of them and in that they already carry everything in their heart. They will not want to buy you, in order to conquer your body and your soul. They will never take you.

That is why they are your greatest enemy.

Since they know their heart, they will show it to you bare. They will give it to you as a mirror of your own heart. They will take your abyss, because they have gone through their own abyss and found their heart. They will breathe in your chaos and breath out love. They will embrace your abyss and gift you a smile. In this smile they take you on the journey of discovery, through your pain towards your heart.

That is why they are your greatest enemy.

They are your mirror and in it they show you your greatest enemy: yourself…


Ktoś, kto przychodzi do ciebie z miłością, jest twoim największym wrogiem.

Ktoś, kto przychodzi z miłością, po prostu kocha. Kocha siebie. Stoi w swoim sercu iw swoim sercu jest połączony z całym światem. Jest zakochany w nim. Wie, że cały świat jest w nim i on jest całym światem. Wie, że nie ma między nimi żadnej granicy. Widzi swoje własne ego i codziennie w ego umiera i codziennie rodzi się w sercu. Ma odwagę być sobą i zaufanie.

Dlatego może cię kochać.

Dlatego jest twoim największym wrogiem.

Człowiek, który przychodzi z miłością, kocha cię, nawet jeśli ty sam siebie nie kochasz. Wierzy w ciebie, nawet jeśli ty sam w siebie nie wierzysz. Stoi nagi z sercem i duszą. I widzi twoją nagość za twoimi maskami i zasłonami. Wpuszcza cię całkowicie w siebie, ponieważ nie boi się umrzeć, zniknąć w tobie. W ten sposób stajesz się nim, a on staje się tobą.

Dlatego jest twoim największym wrogiem.

Ponieważ jest szczery i uczciwy wobec siebie, nie może cię okłamywać. Nie możesz go okłamywać. Nie możesz nim manipulować i kontrolować. Nie będzie grał w twoją grę ofiara-sprawca. W swoich projekcjach możesz zrobić z niego wszystko, ale nie stanie się twoim ojcem, matką, dzieckiem, utraconymi partnerami.

Dlatego jest twoim największym wrogiem.

Podzieli się z tobą wszystkim, bo może, bo to ma. Po prostu. Podzieli się z tobą, ponieważ dawanie tobie jest jak dawanie samemu sobie. Nie będzie oczekiwał niczego od ciebie, bo świat się o niego troszczy i posiada już wszystko w sercu. Nie będzie chciał cię kupić, by podbić twoje ciało i duszę. On nigdy cię nie weźmie.

Dlatego jest twoim największym wrogiem.

Ponieważ zna swoje serce, po prostu obnaży je przed tobą. Da ci je jako zwierciadło twojego serca. Przyjmie twoją otchłań, ponieważ przeszedł przez własną otchłań i odnalazł swoje serce. On zaczerpnie w oddechu twój chaos i odda miłość. Przyjmie twoją otchłań i uśmiechnie się. W tym uśmiechu zabiera cię w odkrywczą podróż przez twój ból do twojego serca.

Dlatego jest twoim największym wrogiem.

Jest twoim lustrem i w nim pokazuje ci twojego największego wroga: ciebie samego…

Ein Kommentar zu “Größter Feind/ Your greatest enemy/ Największy wróg

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: